Warunki korzystania z Witryny Oprogramowania Strony INTERNETOWEJ WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAJ

Dziękujemy za odwiedzenie Witryny („Witryna”), na której znalazłeś link do niniejszych Warunków korzystania („Witryna”). Witryna jest własnością internetową Oprogramowania. (zwanych kolektywnie „Oprogramowaniem”, „my” lub „nas”). Zgadzasz się, że jesteś związany niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny Oprogramowania („Warunkami korzystania”), w całości, gdy: (a) korzystasz z Witryny; (b) subskrybujesz biuletyn lub zapisujesz się na listę mailingową lub żądasz informacji za pośrednictwem Witryny („Usługi subskrypcyjne”); (c) rejestrujesz się, aby wziąć udział w promocjach, konkursach i / lub loteriach oferowanych przez Oprogramowanie od czasu do czasu (każdy to „Konkurs”); (d) dołączasz lub próbujesz dołączyć do programu partnerskiego lub innego stowarzyszenia członkowskiego, które prezentowane są na Witrynie („Usługi członkowskie”); i / lub (e) zamawiasz produkt i / lub usługę za pośrednictwem Witryny („Usługi dostawcy”, wraz z Usługami subskrypcyjnymi i Usługami członkowskimi, „Usługi”). Polityka prywatności Oprogramowania („Polityka prywatności”), Oficjalne zasady konkursowe dotyczące każdego Konkursu, Umowy zakupu Oprogramowania („Umowa zakupu”), Umowy członkowskie Oprogramowania („Umowa członkowska”), a także wszystkie inne reguły użytkowania, polityki, cenniki i inne uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie tu włączone przez odniesienie (razem „Umowa”). Prosimy dokładnie przeczytać pełne warunki Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na Umowę w całości, nie jesteś upoważniony do korzystania z Usług i / lub Witryny w jakikolwiek sposób lub formie.

Oprogramowanie KATEGORYCZNIE ODMAWIA DOSTĘPU DO WITRYNY I / LUB USŁUG PRZEZ KAŻDEGO OSOBĘ OBJĘTĄ USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE Z 1998 ROKU, JAKO ZMIENIONEGO („COPPA”). Oprogramowanie ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I / LUB WITRYNY DLA KAŻDEJ OSOBY, WYŁĄCZNIE W JEGO WŁASNEJ WYZNACZNEJ DYSKRECJI.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi całą i jedyną umowę między Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, reprezentacje, gwarancje i/lub porozumienia w odniesieniu do Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu wyłącznie według naszego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przejrzeć Umowę przed korzystaniem z Witryny. Poprzez dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków określonych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Witryna i Usługi są dostępne tylko dla osób, które są w stanie zawierać umowy prawne zgodnie z właściwym prawem. Witryna i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli jesteś poniżej osiemnastego (18) roku życia, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Witryny i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Zgodnie z warunkami Umowy, przez rejestrację na stronie internetowej i uzyskanie aprobaty od TheSoftware, można uzyskać lub próbować uzyskać usługi subskrypcyjne za odpłatnością lub bez niej. Usługi subskrypcyjne umożliwią dostęp do treści e-mail, tekstu i innych materiałów („Treści subskrypcyjne”) dotyczących marketingu internetowego dostarczanych przez TheSoftware i jego partnerów zewnętrznych („Dostawcy stron trzecich”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Treści subskrypcyjnych, wystarczy, że wyślesz do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Treści subskrypcyjne zawierają komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców stron trzecich i niekoniecznie powinny być uznane za wiarygodne. Podczas korzystania z Treści subskrypcyjnych i/lub Usług subskrypcyjnych należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo. Akceptujesz, że TheSoftware nie ma obowiązków ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Treści subskrypcyjnych. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że Treści subskrypcyjne dostępne w ramach Usług subskrypcyjnych są dokładne, kompleksowe lub odpowiednie.

Usługi członkowskie

Zgodnie z warunkami Umowy i Umową Członkowską, przez rejestrację na stronie internetowej, akceptację Umowy Członkowskiej i uzyskanie aprobaty od TheSoftware, można uzyskać lub próbować uzyskać za odpłatnością lub bez niej członkostwo w jednym z wielu programów członkowskich, które oferuje MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię Umowy Członkowskiej, odwiedź stronę internetową konkretnego członkostwa. Programy członkowskie TheSoftware umożliwią dostęp do treści, tekstu i innych materiałów („Materiały dla członków” i wspólnie z Treściami subskrypcyjnymi, „Treściami”) dostarczanych przez TheSoftware i pewnych Dostawców stron trzecich przeznaczonych dla członków, którzy chcą rozwijać swoje działania marketingowe w Internecie. Materiały dla członków zawierają komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware, Dostawców stron trzecich i niekoniecznie powinny być uznane za wiarygodne.

Usługi dostawców

Poprzez wypełnienie stosownych formularzy zamówienia możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i / lub usługi ze strony internetowej. Produkty i / lub usługi przedstawione na stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów produkujących takie towary. Oprogramowanie nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie odpowiada w żaden sposób za twoją niezdolność do uzyskania produktów i / lub usług ze strony internetowej lub za jakikolwiek spór z sprzedawcą, dystrybutorem i użytkownikami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie odpowiadać przed Tobą lub jakąkolwiek trzecią stroną za jakiekolwiek roszczenie związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami lub usługami.

Ogólne

Informacje, które musisz podać w związku z rejestracją w usługach, mogą obejmować, między innymi, niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej: (a) Twoje pełne imię i nazwisko, (b) nazwa firmy, (c) adres e-mail, (d) adres korespondencyjny (i adres rozliczeniowy, jeżeli różni się od adresu korespondencyjnego); e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer faxu; (h) informacje o karcie kredytowej; oraz / lub (i) jakiekolwiek inne informacje wymagane na stosownym formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usługi”).

Chyba że wyraźnie wskazano inaczej, wszystkie przyszłe oferty udostępnione na stronie internetowej, które przyczyniają się do zwiększenia lub w inny sposób poprawiające obecne funkcje strony internetowej, podlegają Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie odpowiada w żaden sposób za twoją niezdolność do korzystania i / lub spełnienia wymagań usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie odpowiadać przed Tobą ani przed żadną trzecią stroną za jakiekolwiek zmiany, wstrzymanie lub zaprzestanie świadczenia usług lub innego produktu.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Udzielając prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym Konkursu oraz zgadzając się na Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego Konkursu, możesz wziąć udział w Konkursach i wygrać promocyjne nagrody oferowane przez każdy z Konkursów. Aby wziąć udział w Konkursach prezentowanych na Witrynie, musisz najpierw w pełni wypełnić stosowny formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się na przekazywanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych danych rejestracyjnych Konkursu.

PRZYZNANIE LICENCJI

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz nie wyłączną, nie przenośną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w każdej chwili w dowolnym celu zakończyć tę licencję. Możesz korzystać z Witryny i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Żaden element Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w żadnej postaci ani włączony do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierię ani przenosić Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiegokolwiek ich fragmentu.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projektowanie, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez stosowne prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności (w tym, między innymi, własność intelektualna). Kopiowanie, przesyłanie, publikowanie lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne wyszukiwanie materiału z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub dowolnej innej formy scrapingu lub wydobywania danych w celu tworzenia lub składania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów wyświetlanych na lub przez Witrynę, Zawartość, Konkursy i/lub Usługi.

TWORZENIE HYPERLINKÓW DO WITRYNY, CO-BRANDING, “FRAMING” I/LUB ODWOŁYWANIE SIĘ DO WITRYNY JEST ZABRONIONE

O ile nie zostanie to wyraźnie zezwolone przez TheSoftware, nikt nie może tworzyć hiperłączy do Witryny lub jej części (w tym, między innymi, logotypów, znaków towarowych, branżowego materiału lub materiału objętego prawami autorskimi) na swojej stronie internetowej lub miejscu internetowym z jakiegokolwiek powodu. Ponadto “frameowanie” Witryny i/lub odwoływanie się do Jednolitego Identyfikatora Zasobu (“URI”) Witryny w jakimkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się na współpracę z Witryną w celu usunięcia lub zakończenia, w zależności od przypadku, takiej zawartości lub działalności. Niniejszym uznajesz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody związane z tym.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnej edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY TRZECICH STRON, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW PRODUKTÓW TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ, SĄ DOSTARCZANE TOBIE NA ZASADZIE “TAK JAK SĄ” I “TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”, A WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, SĄ WYKLUCZONE W CAŁOŚCI, NA JAKIE MA SIE PRAWO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ USTAWODAWSTWEM (W TYM, ALE NIE TYLKO, WYKLUCZONE SĄ GWARANCJE SPRZEDAWALNOŚCI, NIEUWZGLĘDNIENIA PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, TheSoftware NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY TRZECICH STRON, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW PRODUKTÓW TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA;

UWAGA DLA SZKÓD SPOWODOWANYCH POBRANIAMI

Odnośnie pobierania informacji ze strony internetowej, odwiedzający robią to na własne ryzyko. TheSoftware nie oferuje żadnej gwarancji, że takie pobieranie jest wolne od uszkadzających kodów komputerowych, w tym między innymi wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

EXPRESOWO ROZUMIE I ZGADZA SIĘ PAN/PANI/TY, ŻE TheSoftware NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PANA/PANI/CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCIDENTALNE, SPECJALNE, UCZCIWE ODSZKODOWANIE, RAZEM Z ODNOŚNYMI ODSZKODOWANIAMI, TAKIE JAK STRATA PRZYCHODÓW, DOBREJ WOLI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH ABSTRAKCYJNYCH PRZEBIEGÓW (NAWET, JEŚLI TheSoftware ZOSTAŁ OSTRZEŻONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), Z TYTUŁU: (A) UŻYWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, DOWOLNYCH PRODUKTÓW TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH, ORAZ/LUB INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ; (B) KOSZTU NABYCIA ZAMIENNYCH TOWARÓW I USŁUG, KTORE WYNIKAJĄ Z ZAKUPU LUB POZYSKANIA TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG, KUPOWANYCH LUB OTRZYMYWANYCH Z PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (C) NIEZDOBYCIA KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW TRZECICH OD NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH, LUB JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZEJ ODMIANY PRODUKTÓW TRZECICH OTRZYMYWANYCH OD NICH;

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się na zwolnienie TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i spółek powiązanych oraz każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współpracowników i/lub innych partnerów związanych z ochroną przed jakimikolwiek i wszystkimi roszczeniami, wydatkami (w tym rozsądnymi opłatami adwokackimi), szkodami, pozwami, kosztami, żądaniami i/lub wyrokami, jakiekolwiek trzeciej strony wynikające z: (a) Twojego korzystanie z witryny internetowej, usług, treści i/lub udziału w jakimkolwiek konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu są dla dobra TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub powiązanych oraz każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo do bezpośredniego dochodzenia i egzekwowania tych postanowień przeciwko Tobie we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Witryna internetowa może udostępniać linki do innych witryn internetowych i/ lub zasobów internetowych, w tym również tych posiadanych i obsługiwanych przez Dostawców Stron Trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym uznałeś i zgodziłeś się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialny za dostępność takich witryn internetowych i/lub zasobów. Ponadto TheSoftware nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich witryn internetowych i zasobów trzecich ani za jakiejkolwiek szkody i/ lub straty z tym związane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O GOŚCIU

Korzystanie z witryny internetowej i wszelkie komentarze, informacje zwrotne, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz przez lub w związku z witryną internetową, podlegają naszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z witryny internetowej oraz wszelkich innych danych osobowych podanych przez Ciebie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności, kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby przez dowolną osobę, bez względu na to, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, przeróbki, wandalizacji i / lub zakłócenia w działaniu strony internetowej, stanowią naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie usilnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie przeciwko każdej jednostce lub osobie, naruszającej prawo, z pełnym zakresem dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.

WYBÓR PRAWA/ MIEJSCA ROZSTRZYGANIA SPORU

Wszelkie spory wynikające z lub związane z Umową będą podlegać prawu estońskiemu i będą wykładane zgodnie z jego zasadami (bez względu na zasady kolizyjne prawa). Każde wydane orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok w tej sprawie można wprowadzić w każdym sądzie właściwym. Nic w niniejszej umowie nie może być interpretowane w taki sposób, aby uniemożliwić każdej stronie żądanie środków zapobiegawczych w celu ochrony jej praw w oczekiwaniu na wynik postępowania arbitrażowego. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że nie wniesiesz, nie dołączysz i nie weźmiesz udziału w jakiejkolwiek grupowej akcji sądowej dotyczącej jakiegokolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, jakie możesz mieć przeciwko TheSoftware oraz każdemu z ich przedstawicieli prawnych, filiom, spółkom zależnym, rodzicom, agencjom i ich odpowiednim członkom, urzędnikom, dyrektorom, pracownikom i agentom. Zgadzasz się na wydanie środków zapobiegawczych, aby powstrzymać taką akcję sądową lub usunięcie Ciebie jako uczestnika w takim procesie.