Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na “Pokračovať” nám udeľujete povolenie zasielať Vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete nezískať ďalšie e-maily, môžete kedykoľvek odhlásiť dole každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto ochrana súkromia poskytuje oznamovanie štandardov a podmienok, pod ktorými Software chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi na webových stránkach, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto ochrana súkromia poskytuje oznamovanie našich postupov zbierania informácií a spôsobov, akými sa Vaše informácie môžu použiť. Táto politika sa môže meniť, preto sa pravidelne vráťte a skontrolujte tieto informácie.

A. Informácie identifikujúce osobu:

Softvér väčšinou dostáva konkrétne údaje o návštevníkoch webových stránok len vtedy, ak takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo zaregistrujú sa pre služby, otvoria vstupenku na zákaznícke podporné opatrenia, poskytnú životopisné informácie pre príležitosti zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, podaní životopisu alebo požiadaní o určité typy informácií. Keď nám poskytnete osobné identifikačné informácie o prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vašej špecifické požiadavky. Vo väčšine prípadov vám bude umožnené vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby bol tento informácie použitý softwareom na ďalšie účely. Môžete tiež požiadať, aby software nepoužil vaše informácie tým, že pošlete e-mail na adresu: [email protected], software si však vyhradzuje právo svojvoľne vám posielať bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách Software. Ak nebudete mať žiadne inštrukcie od vás, môže software použiť informácie, ktoré ste poskytli, na informovanie vás o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných rodinou spoločností Software, autorizovanými agentmi Softvéru a poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými má Software vzťahy a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé. Software však nebude predávať alebo obchodovať s vašimi osobne identifikovateľnými informáciami, pokiaľ nie sme povinní alebo zákonne povinní tak urobiť alebo v prípade nebezpečenstva fyzického poškodenia návštevníka alebo ostatných. Na stránkach, kde prostredníctvom webu môžete Software poskytnúť informácie o kreditnej karte alebo iné informácie o objednaní, Software ochraňuje a zabezpečuje tieto informácie tým, že používa obchodne zvyčajné protokoly na zabezpečenie a šifrovanie webu, ako sú napríklad protokol vrstvy Secure Socket (SSL) a protokol na elektronickú transakciu (SET). Na stránkach, kde dobrovoľne poskytujete akékoľvek vyjadrenia, údaje, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, nápady alebo podobné veci, bude Software považovať túto časť informácií za nezákonné a nevlastnícke a okrem vyjadrenia v tejto ochrane osobných údajov sa Software predpokladá, že nemá povinnosť chrániť tieto informácie pred zverejnením.

Príklady v týchto materiáloch by sa nemali brať ako sľub alebo záruka ziskov. Potenciál zisku závisí výhradne od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené na to. Netvrdíme, že je to “získanie bohatstva”, ani by ste to nemali vidieť takto.

B. Neosobné identifikačné (generické) informácie:

Vo všeobecnosti si Softvér automaticky získava niektoré generické informácie. Generické informácie neodhalia totožnosť návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelené vašemu počítaču, počte a frekvencii návštevníkov a navštívených stránok Softvéru. Softvér zhromažďuje tieto informácie za účelom zistenia potrieb zákazníckej služby a webu. Toto dosiahneme použitím určitých technológií, ako sú “cookies” (technológia, ktorá sa môže použiť na poskytnutie návštevníkovi šité informácie o službách Softvéru). Softvér nekombinuje informácie získané týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval, keď dostanete súbor cookie, a môžete ho odmietnuť.

C. Váš softvér hostovaný na webovej stránke, serveri, nástenných tabuliach, fóre, tretie strany:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akéhokoľvek nástenného panelu, chatu alebo webovej stránky, ktoré Vám The Software môže poskytnúť ako súčasť Vami poskytovaných služieb The Software, sú dostupné pre každého, kto navštívi toto miesto. The Software nie je schopná ochrániť akékoľvek informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, ktoré nie sú spojené s The Software. The Software nie je schopná ochrániť akékoľvek informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach a odporúča Vám preto prečítať si vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek tomu a v súlade s platnými zákonmi The Software (i) plnohodnotne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi v akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s akýmkoľvek obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných na The Software) alebo domnelými nezákonnými aktivitami akéhokoľvek používateľa služieb a (ii) prijíma opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom dosiahnutia takýchto spoluprác a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť vyžadované od The Software zverejnenie osobne identifikovateľných informácií. Okrem toho sa The Software môže rozhodnúť monitorovať oblasti a akéhokoľvek druhu komunikácie (i) za účelom splnenia akéhokoľvek zákona, nariadenia alebo žiadosti vlády; (ii) ak je takéto zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzkovanie The Software; alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku The Software alebo iných osôb. Súvisom so potenciálnym predajom alebo prevodom svojich záujmov v The Software a The Software a iných stránok vlastnených spoločnosťou si The Software vyhradzuje právo predávať alebo prenášať Vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzujúc sa na vaše meno, adresné informácie a iné informácie, ktoré ste poskytli The Software) tretím stranám, ktoré (i) svoj podnik sústredia na komunikačné výrobky alebo služby; (ii) súhlasia so záujmom spoločnosti The Software ohľadne udržiavania a ochrany informácií zhromažďovaných a udržiavaných The Software; a (iii) súhlasia s povinnosťami tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.