The Software WEBSITE TERMS OF USE IMPORTANT – PLEASE READ

Ďakujeme Vám za návštevu stránky („Webovej stránky“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania („Webová stránka“). Webová stránka je internetovým majetkom TheSoftware. (spoločne označovaný ako „TheSoftware“, „my“ a „nás“). Súhlasíte s viazaním sa týmito Podmienkami používania TheSoftware Web stránok („Podmienky používania“), v plnom rozsahu, keď: (a) pristupujete na Webovú stránku (b) zaregistrujete sa na newsletter alebo sa prihlásite k odberu zoznamu alebo požiadate o informácie prostredníctvom Webovej stránky („Služby predplatného“); (c) zaregistrujete sa na účasť v promóciách, súťažiach a / alebo lotériách organizovaných spoločnosťou TheSoftware (každá „Súťaž“); (d) zapojíte sa, alebo sa pokúsite zapojiť sa, do affiliovanej programu alebo iných členstiev organizácií, ktoré sú uvedené na Webovej stránke („Členské služby“); a / alebo (e) objednáte si produkt a / alebo službu prostredníctvom Webovej stránky („Dodávateľské služby a spolu so Službami predplatného a Členské služby, „Služby“). TheSoftware zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“), oficiálne pravidlá súťaží sa vzťahujúce na každú Súťaž, TheSoftware zmluva o kúpe („Kúpna zmluva“), TheSoftware Zmluva o členstve („Členská zmluva“), ako aj akékoľvek iné prevádzkové pravidlá, politiky, cenníky a iné doplnkové podmienky alebo dokumenty, ktoré sa môžu čas od času publikovať, sú výslovne tu zahrnuté odkazom (spoločne „Zmluva“). Prosím, dôkladne preskúmajte kompletné podmienky Zmluvy. Ak súhlasíte s podmienkami Zmluvy v celom rozsahu, nie ste oprávnení používať Služby a / alebo Webovú stránku akýmkoľvek spôsobom alebo formou.

TheSoftware POZBAVUJE PRISTÚPENIA K WEBOVEJ STRÁNKE A / ALEBO SLUŽBÁM KTORÉKOĽVEK INDIVIDUOVI, KTORÍ SÚ POKRYTÍM ZÁKONOM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ONLINE DETÍ Z ROKU 1998, AKO JE ZMENENÝ („COPPA“). TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť prístup k Službám a / alebo Webovej stránke ktokoľvek, výlučne vo svojom rozhodnutí.

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vašej používania Webovej stránky. Zmluva predstavuje celú a jedinú zmluvu medzi vami a TheSoftware týkajúcu sa vašeho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, zastúpenia, záruky a/alebo poznatky týkajúce sa Webovej stránky. Zmluvu môžeme čas od času upraviť podľa našej vlastnej úvahy, bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude uverejnená na Webovej stránke a pred použitím Webovej stránky by ste mali prečítať Zmluvu. Tým, že budete naďalej používať Webovú stránku a/alebo Služby, vy týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Zmluve v platnosti v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a Služby sú k dispozícii iba pre osoby, ktoré sa môžu zapojiť do právne záväzných zmlúv podľa platného práva. Webová stránka a Služby nie sú určené na použitie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Predplatné služby

Akceptovaním podmienok dohody a registráciou na webovej stránke a schválením zo strany spoločnosti TheSoftware môžete za poplatok alebo bez poplatku získať alebo sa pokúsiť získať predplatné služby. Predplatné služby vám zabezpečia obsah e-mailov, text a iné materiály (“Obsah predplatného”) súvisiace s online marketingom, ktoré poskytuje spoločnosť TheSoftware a jej tretie strany (“Poskytovatelia tretích strán”). Ak chcete prestať s prijímaním obsahu predplatného, stačí nám poslať e-mail na adrese [email protected]. Obsah predplatného obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a Poskytovatelia tretích strán, a nemusia byť vždy dôveryhodné. Pri používaní obsahu predplatného a/alebo predplatných služieb používajte opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá za obsah predplatného a nevznikajú jej záväzky alebo zodpovednosti voči vám v súvislosti s akýmikoľvek takýmito materiálmi. Spoločnosť TheSoftware nereprezentuje ani nezaručuje, že obsah predplatného, ktorý je dostupný v súvislosti s predplatnými službami, je presný, úplný alebo vhodný.

Členské služby

Akceptovaním podmienok dohody a členstva a registráciou na webovej stránke a schválením zo strany spoločnosti TheSoftware môžete za poplatok alebo bez poplatku získať alebo sa pokúsiť získať členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré ponúka spoločnosť MTS Advertise OU. Pre získanie kópie členstva navštívte prosím webovú stránku pre konkrétny typ členstva. Členské programy spoločnosti TheSoftware vám umožnia získať prístup k obsahu, text a iné materiály (“Obsah člena” a spolu s obsahom predplatného, “Obsah”), ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a určité tretie strany Poskytovatelia, určené na pomoc členom pri ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a iné materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a tretie strany poskytovatelia a nemusia byť vždy dôveryhodné.

Služby predajcu

Vyplnením príslušných objednávacích formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a / alebo služby zo stránky. Produkty a / alebo služby uvedené na webovej stránke môžu obsahovať opisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán. Softvér nezastupuje ani nezaručuje, že opisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je zodpovedný ani zodpovedný v akejkoľvek forme za vašu neschopnosť získať produkty a / alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory so predajcom, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi produktu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je vám ani tretím stranám zodpovedný za akýkoľvek nárok v súvislosti s akýmkoľvek produktom a / alebo službou ponúkanou na webovej stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte uviesť pri registrácii pre služby, môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na nasledujúce: (a) vaše plné meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) adresa pre doručenie (a fakturačná adresa, ak sa líšia); (e) domáci telefónne číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o kreditnej karte; a / alebo (i) ďalšie informácie požadované v príslušnom formulári registrácie („údaje o registrácii služby“).

Ak nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek budúce ponuky dostupné vám na webovej stránke, ktoré rozširujú alebo inak zlepšujú súčasné funkcie webovej stránky, budú podliehať Dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je zodpovedný ani zodpovedný v akejkoľvek forme za vašu neschopnosť používať a / alebo kvalifikovať sa pre služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je vám ani tretím stranám zodpovedný za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo zastavenie akýchkoľvek služieb alebo iného produktu.

SÚŤAŽE

Občas TheSoftware ponúka promočné ceny a iné odmeny cez súťaže. Ak poskytnete pravdivé a presné údaje v súvislosti s príslušným registračným formulárom pre súťaž a súhlasíte s oficiálnymi pravidlami súťaže platnými pre každú súťaž, môžete sa zapojiť a získať šancu vyhrať promočné ceny ponúkané prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží zobrazených na webovej stránke, musíte najskôr plne vyplniť príslušný formulár. Súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrovaní pre súťaž.

PRIDELIENIE LICENCIE

Ako používateľ webovej stránky máte udelenú neexkluzívnu, neztransferovateľnú, odvolateľnú a limitovanú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. TheSoftware môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Môžete používať webovú stránku a obsah na jednom počítači pre svoje vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo zahrnutá do akéhokoľvek systému informačného získavania, elektronického alebo mechanického. Nemôžete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, modifikovať, dekompilovať, rozložiť na súčasti, reverzne inžinierovat alebo prenášať webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby alebo akúkoľvek ich časť.

PRIČAKOVANE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetni prevod, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in drugi zadevami v zvezi z spletiščem, vsebino, tekmovanji in storitvami so zaščiteni v skladu z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi pravicami (vključno s pravicami intelektualne lastnine). Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletišča, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletišča, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s samodejnimi sredstvi ali katero koli drugo obliko strganja ali izvlečenja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje, neposredno ali posredno, zbirke, sestavljanje, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja družbe TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih ogledate na ali prek spletišča, vsebine, tekmovanj in/ali storitev.

HIPERPOVEZAVA NA SPLETIŠČE, SOBRANDING, “OBROBA” IN/ALI SKLIC NA SPLETIŠČE SO PREPOVEDANI

Razen izrecnega dovoljenja družbe TheSoftware nikomur ni dovoljeno hiperpovezovanje spletišča ali njegovih delov (vključno, vendar ne omejeno, na logotipe, blagovne znamke, blagovne znamke ali avtorsko zaščiteno gradivo) na njihovo spletišče ali spletno prizorišče iz katerega koli razloga. Poleg tega je “obRoba” spletišča in/ali sklicevanje na enotni identifikator virov spletišča (»URL«) v katerem koli komercialnem ali neprofitnem mediju brez predhodnega, izrecnega pisnega dovoljenja družbe TheSoftware strogo prepovedano. Izrecno se strinjate, da boste s spletiščem sodelovali pri odstranjevanju ali prenehanju ustreznih vsebin ali dejavnosti. Priznavate, da boste za katero koli škodo, ki izhaja iz tega, odgovorni.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo výlučne podľa našej vôle upravovať a/alebo vymazávať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, KONKURSY, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU SÚ POSKYTOVANÉ VÁM NA ZÁKLADOCH “TAK AKO SÚ” A “AKO JE DOSTUPNÉ” A VŠETKY ZÁRUKY, VYJADRÉ ALEBO UPLATNITEĽNÉ, SÚ ODMIETNUTÉ DO NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERY PÚŠOBNÝCH ZÁKONOV (VRÁTANE, ALE NEOBMEDZENÉ NA, ODMIETANIE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVANIA SCHOPNOSTI, MIMOPROTI ZAHRANICŇNEJ VLASTNOSTI A/ALEBO VHOĎNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL). V NAJVÄČŠEJ MIERE ODMIETAME NA ZÁKLADOCH “TAK AKO SÚ” VŠETKY ZÁRUKY OBCHODNEJ SCHOPNOSTI, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL A/LEBO SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA. NÁLEŽITE, ALE NIE AKO OBMEZENIE TOHO, TheSoftware NERUČÍ, ŽE: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, KONKURSY, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SPĹŇAJÚ VAŠE POŽIADAVKY;

DISCLAIMER PRE UPOŠTEVANIE ŠKÔD SPOJENÝCH S PRENOSOM

Návštevníci si informácie z Webstránky sťahujú na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že takéto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov vrátane, ale nie len, vírusov a červov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

STOTOŽŇUJETE SA A VYHLAŠUJETE, ŽE TheSoftware NEBUDE ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ALEBO AKÉMKOĽVEK TRETÍMU NOSITEĽOVI ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBNÉ, DÔSLEDNÉ A / ALEBO VZOROVÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE OBMEŇUJÚC NA STRATE ZISKU, DOBREJ VÔLE, POUŽÍVANIA, DÁT ALEBO OSTATNÝCH NEMATERIÁLNYCH STRÁT (AJ KEĎ TheSoftware BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), NA PLENESTNÚ ROZSAHU, KTORÚ ZÁKON PREDPISUJE: (A) POUŽITIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚTÁŽÍ, OBSAHU, AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU TRETÍCH STRÁN, KTORÝ MÔŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN A / ALEBO AKÉHOKOĽVEK ĎALŠIEHO PRODUKTU A / ALEBO SLUŽBY, KTORY MÔŽETE APLIKOVAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÉHOKOĽVEK TOVARU, DÁT, INFORMÁCIÍ A / ALEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH Z WEBOVEJ STRÁNKY; (C) ZLYHANIE PRI KVALIFIKÁCII PRE SÚTÁŽE, SLUŽBY ALEBO PRODUKTY TRETÍCH STRÁN OD AKÉHOKOĽVEK Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, ALEBO AKÉKOĽVEK NASLEDUJÚCE ODMEŠTENIE PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN OD TÝCHTO.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste nadomestili in varovali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in podružnic ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-znamkarjev in / ali drugih partnerjev, pred kakršnimi koli zahtevki in vsemi, pristojbinami (vključno s stroški razumnih odvetnikov), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in / ali sodbami, ki koli, ki jih zahteva tretja oseba zaradi ali izhajajočih iz: (a) vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebine in / ali vstopa v katero koli nagradno igro; (b) vaše kršitve sporazuma; in / ali (c) vaše kršitve pravic druge posameznice in / ali družbe. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnic in / ali podružnic in vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, dajalcev licenc, dobaviteljev in / ali odvetnikov. Vsaka od teh posameznikov in družb ima pravico ta določila neposredno uveljaviti in izvršiti proti vam v svojem imenu.

SPLETNA MESTA TRETJIH

Spletno mesto lahko zagotavlja povezave in / ali vas napoti na druge spletne strani in / ali vire interneta, vključno z, vendar ne omejeno na tiste, ki so v lasti in jih upravljajo ponudniki tretjih strank. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti in / ali viri, se s tem tukaj izrecno priznava in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih mest in / ali virov tretjih oseb. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovoren za nobene pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in / ali druge materiale na ali na voljo iz takšnih spletnih mest ali virov tretjih oseb ali za kakršno koli škodo in / ali izgubo, ki izhaja iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI / INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in / ali materialov, ki jih oddate prek ali v povezavi s spletnim mestom, je podvržena naši izjavi o zasebnosti. Pridržujemo si pravico, da uporabimo vse informacije o vaši uporabi spletnega mesta in vseh drugih osebnih podatkih, ki smo jih prejeli od vas, v skladu z določbami naše izjave o zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tu.

Akýkoľvek pokus jednotlivec, či už zákazník spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude rozhodne podnikať kroky proti akémukoľvek jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý je vinný a to najvyššou mierou dovolenou právom a spravodlivosťou.

VOĽBA ZÁKONA/MIESTA KONANIA

Všetky spory vyplývajúce z dohody alebo súvisiace s ňou budú riadené a vykladané v súlade s právom Estónska (bez ohľadu na zásadu kolízie zákonov). Každé rozhodnutie bude konečné a záväzné pre strany a o ňom sa môže viesť spor v akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie. Nič v tejto dohode sa nesmie vykladať tak, že by sa bránilo akejkoľvek strane v žiadosti o pridelenie preventívneho nariadenia, aby ochránila svoje práva pred dosiahnutím výsledku v rozhodovacom procese. V rozsahu, v akom to zákon umožňuje, súhlasíte s tým, že nebudete podnikať, zapojiť sa alebo sa účasťovať na akomkoľvek súdnom konaní triednej akcie v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, sporom alebo kontroverziou, ktorú máte voči spoločnosti TheSoftware a každému z ich právnych zástupcov, pobočiek, dcérskych, materských, zahraničných partnerov a ich členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov. Súhlasíte s udelením preventívneho opatrenia na zastavenie takého súdneho konania alebo na odstránenie z účasti na ňom.